REKLAMAČNÍ PROTOKOL

(vyplní zákazník)

jméno a adresa kupujícího: IČ: (a DIČ)

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží: (Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

Kontaktní osoba:

 

Telefon/fax:                       Mobil:                       E-mail:

 

Poznámky: 

 

Reklamované zboží:

 

 

 

Datum nákupu: (Datum vystavení faktury)

 

 

Číslo faktury:

 

 

Podrobný popis závady:
 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: _______________________________________